2 апр. 2018 г.

Годишно собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје

На ден 02.04.2018 година се одржа Годишно собрание на акционери на Алкалоид АД Скопје.

На одржаната седница се усвоија материјалите и предлог-одлуките предложени според утврдениот Дневен ред, објавен во Јавниот повик до акционерите за учество на собранието.

Донесена е одлука за исплата на дивиденда за 2017 година во висина од 243,00 денари нето, односно 270,00 денари бруто за една акција што е за 8% повеќе од исплатената дивиденда за 2016 година. Исплатата на дивидендата ќе започне од 16.05.2018 година. Дивидендата ќе биде исплатена во готово на трансакциските сметки на акционерите.

Сите одлуки и материјали усвоени од собранието на акционери може да се преземат на следниот линк

 

Алкалоид АД Скопје

Управен одбор