Полиалкохолен раствор Medical за брза и за моќна дезинфекција на рацете

Избалансиран состав од алкохоли со докажан, силен, микробициден ефект, со нанесени 2-3 ml. 

Дејствува во рок од 30 секунди и не ја оштетува кожата на рацете. 

Дејствува против бактериски соеви, како што се Staphylococcus aureus, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Еscherichia coli, Enterococcus;

фунги, како што се Candida albicans и Aspergillus niger;

одредени типови вируси, како што се HBV, HIV, HCV, Rota virus, Influenza virus, Herpes virus, SARS, SV 40 и HAV. 

Биоцидното средство Medical, полиалкохолен раствор за дезинфекциja, во својот состав има минимум 70 % (v/v) алкохол (комбинација од етанол и 2-пропанол), концентрација која, во согласност со литературните истражувања, е доволна за да се инактивира вирусот SARS-CoV-2 во времетраење од 30 секунди.  

Соодветен е за хируршка дезинфекција на рацете во медицински установи. 

Не смее да се употребува за промивање на телесните празнини, слузокожата и очите, како и на оштетената кожа. Ако се случи тоа, веднаш темелно измијте го местото со млаз вода, а во случај на труење, веднаш побарајте лекарска помош.

Растворот Medical секогаш чувајте го подалеку од дофатот на децата, а поради испарувањето на алкохолите, при неговото нанесување држете ги рацете подалеку од лицето. 

10ML

Полиалкохолен раствор Medical за брза и за моќна дезинфекција на рацете